Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.


 

Giao diện Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, đảm bảo phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, các hệ thống Dịch vụ Công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử, các ứng dụng quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng.

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<

Comments are closed.