Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch

Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa sổ hộ tịch theo tinh thần công văn 2282, ngày 04/7/2022 của Bộ Tư pháp.
 

Người dân đến bộ phận một cửa UBND phường 6 để thực hiện thủ tục hành chính về  hộ khẩu.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh việc số hoá sổ hộ tịch tại địa phương đáp ứng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Tăng cường kiện toàn chất lượng đội ngũ công chức làm công tác đăng ký quản lý hộ tịch; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc để bảo đảm thực hiện việc số hóa, sớm triển khai đăng ký, quản lý hộ tịch trên môi trường điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp khẩn trương  thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Đề án 06.

Bích Ngọc

>>> Xem thêm những bài viết liên quan <<<